http://www.wtzlalkowy.pl/http://www.wtzlalkowy.pl/http://www.wtzlalkowy.pl/http://www.wtzlalkowy.pl/

Facebook

Licznik odwiedzin

Dziś10
Wczoraj8
W tym tygodniu10
W tym miesiącu32
Łącznie34245

Kalendarz

Pazdziernik 2022
Po Wt Sr Cz Pt So Nd
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

 REGULAMIN ORGANIZACYJNY 

WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ W LALKOWACH

 

prowadzonego przez Stowarzyszenie „ Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych i Potrzebujących Wsparcia”

 

I. Zasady ogólne

 

§ 1

 

1.Warsztat Terapii Zajęciowej zwany dalej WTZ działa na podstawie Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997r., Rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warsztatów terapii zajęciowej z dnia 25.03.2004( Dz. U. Nr. 63 poz. 587 ) oraz Statutu Stowarzyszenia .

2.Regulamin organizacyjny zawiera działy:

I.Zasady ogólne.

II.Zasady organizacji WTZ.

III.Grupa terapeutyczna oraz terapeuta prowadzący.

IV.Procedura kwalifikacji do Warsztatów.

V.Rada Programowa.

VI.Procedura skreślenia uczestnika z listy uczestników.

VII.Prawa i obowiązki uczestnika placówki WTZ.

VIII.Zasady kwalifikowania i wymagania w zakresie zatrudniania pracowników.

IX.Prawa i obowiązki pracowników placówki WTZ.

X.Obowiązki kierownika WTZ.

XI.Postanowienia końcowe.

3.Warsztaty Terapii Zajęprowadzone są przez Stowarzyszenie „ Przyjaciół Osób                  Niepełnosprawnych i Potrzebujących Wsparcia „ zwanym  dalej Stowarzyszeniem 

4.WTZ, będąc integralną częścią Stowarzyszenia, realizuje w swym działaniu wszystkie uchwały i polecenia władz statutowych Stowarzyszenia. 

5.Przepisy Regulaminu organizacyjnego obowiązują wszystkich uczestników i pracowników WTZ.

 

§ 2

  

1.      Podstawowym celem WTZ jest rehabilitacja społeczna i zawodowa, zmierzająca do ogólnego rozwoju każdego uczestnika, poprawy jego sprawności psychofizycznej, zaradności osobistej oraz przystosowania do możliwie niezależnego i samodzielnego życia w środowisku społecznym.

2.      Cele WTZ realizowane są przez: 

a)      ogólne usprawnienie, 

b)      rozwijanie umiejętności wykonywania podstawowych czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej, 

c)      przygotowanie do życia w środowisku społecznym ( poprawa komunikacji,   dokonywanie wyborów, poprawa kondycji psychicznej), 

d)      rozwijanie umiejętności zawodowych, umożliwiających podjęcie pracy np. w zakładzie pracy chronionej, zakładzie aktywności zawodowej. 

3.  Działalność WTZ jest działalnością o charakterze niezarobkowym. Dochód ze sprzedaży produktów i usług wykonanych przez uczestników WTZ w ramach realizowanego Programu Terapii, przeznacza się w porozumieniu z uczestnikami WTZ na pokrycie wydatków związanych z integracją społeczną uczestników.

  

II. Zasady organizacji WTZ

 

§ 3

 

1.WTZ jest placówką pobytu dziennego, czynną od godz. 7.30 do godz. 15.30.

dla osób, wobec których Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności zalecił uczestnictwo w WTZ.

2.Osoba niepełnosprawna ze wskazaniami do terapii powinna mieć ukończone 16 lat. 

3. Zajęcia terapeutyczne prowadzone są od poniedziałku do piątku , 35 godzin tygodniowo , siedem

godzin dziennie.

4. Zajęcia w warsztatach odbywają się zgodnie z obowiązującym ramowym rozkładem zajęć dla 

uczestników WTZ oraz pracowników, który stanowi załącznik nr. 1 do niniejszego Regulaminu Organizacyjnego..

5.  Przewiduje się możliwość prowadzenia zajęć dodatkowych,kulturalno – oświatowych oraz sportowo - rekreacyjnych poza godzinami zajęć lub w dniach wolnych od tych zajęć. 

6.   Kierownik WTZ wyznacza trzy 20 minutowe przerwy  w trakcie zajęć, podczas których spożywać można kawę, herbatę oraz inne napoje i konsumować posiłki. W przypadkach gdy będzie tego wymagał stan zdrowia uczestnika może być stosowany indywidualny rytm zajęć z odpowiednią przerwą na odpoczynek.

7. Uczestnicy we własnym zakresie podlegają okresowym badaniom  lekarskim. W przypadku pogorszenia stanu zdrowia , poświadczonym przez lekarza terapeuta prowadzący dokonuje modyfikacji indywidualnego Programu Rehabilitacji.

8. W nagłych przypadkach WTZ zapewniają uczestnikom opiekę pielęgniarską. 

9. WTZ nie zapewnia uczestnikom środków farmakologicznych.

 

§ 4

 

1.Nieobecnośuczestnika na zajęciach terapeutycznych musi być usprawiedliwiona:

a)wkrótszym niż 2 dni przez rodziców  lub opiekunów prawnych,

b)w okresie dłuższym niż 2 dni przez lekarza.

 

§ 5 

 

WTZ jest zobowiązany do prowadzenia następującej dokumentacji:

a)    zawierającej informacje dotyczące:

-         podstawy  do zakwalifikowania osoby niepełnosprawnej do zajęć w WTZ, 

-         miejsca zamieszkania, stanu rodzinnego uczestnika, jego warunków mieszkaniowych i

bytowych,

-         współpracy z rodzinami lub opiekunami, w tym: daty i czasu trwania kontaktów, formy 

kontaktów, oceny współpracy,

-         przyczyn zaprzestania uczestnictwa w warsztacie, 

-         działalności rehabilitacyjnej warsztatu, w tym w zakresie realizacji indywidualnych programów,

 

§ 6

 

W ciągu każdego roku kalendarzowego zajęcia terapeutyczne prowadzone są przez okres 11 miesięcy.  Jeden miesiąc kierownik WTZ zobowiązany jest przeznaczyć na miesięczną przerwę wakacyjną. O jej terminie powinien powiadomić jednostkę nadzorującą Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gd. oraz  uczestników i pracowników WTZ. 

 

III. Grupa terapeutyczna oraz terapeuta prowadzący

  

§ 7

 

1.Rehabilitacja zajęciowa jest prowadzona w formie grupowej lub indywidualnej na podstawie Indywidualnych Programów Rehabilitacji i Terapii opracowanych dla każdego uczestnika przy uwzględnieniu rodzaju ,stopnia niepełnosprawności, indywidualnych potrzeb i możliwości uczestnika.

2.Kierownik WTZ ustala liczebność grupy terapeutycznej dla danej pracowni oraz wyznacza osoby pracujące z daną  grupą.

   3.Zajęcia terapii grupowej prowadzone są w następujących pracowniach: 

a)      gospodarstwa  domowego,

b)      krawieckiej,  

c)      komputerowej, 

d)      plastyczno - ogrodniczej,  

4.      Na terenie WTZ lub poza jego terenem można prowadzić zajęcia w zakresie rehabilitacji społecznej. 

5.      W pracowniach terapeutycznych na stałemoże przybywać nie więcej niż 5 uczestników. Przy uwzględnieniu czasowej usprawiedliwionej nieobecności instruktora terapii , czasowego przebywania uczestnika w gabinecie rehabilitacji lub psychologicznym do danej pracowni terapeutycznej nie może być przypisanych więcej niż 8 uczestników.

6.      Osobą odpowiedzialną za koordynowanie oraz realizację większości działań rewalidacyjnych dotyczących uczestników w ramach grupy terapeutycznej jest terapeuta prowadzący. 

7.     Odpowiedzialność terapeuty prowadzącego za grupę terapeutyczną polega w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spotkaniach Rady Programowej  zmierzających do opracowania lub modyfikacji realizowanych aktualnie Indywidualnych  Programów Rehabilitacji i Terapii,

b) prowadzeniu procesu badawczego zmierzającego do sporządzenia diagnozy funkcjonalnej uczestników  grupy terapeutycznej ,

c) organizowaniu i prowadzeniu zajęć w pracowniach oraz innych zajęć dodatkowych wynikających z miesięcznego harmonogramu zajęć, 

d) prowadzenia dziennika zajęć w których znajdują się roczny plan działalności pracowni oraz tematy terapii na  dany dzień 

e) udzielaniu uczestnikom pomocy oraz wsparcia w sytuacjach trudnych, 

f)  organizowanie i  przestrzeganiu terminów imprez okolicznościowych związanych z uczestnikami.

 

IV. Procedura kwalifikacji do Warsztatów

 

§ 8

 

1. Podstawą przeprowadzenia procedury kwalifikacyjnej kandydata do Warsztatów Terapii Zajęciowej  jest złożenie podania z prośbą o przyjęcie wraz z załączoną dokumentacją:

1.1 Aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem do terapii zajęciowej. 

( Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej &2 pkt 2),

1.2 ukończone 16 lat, 

2. Kandydat zobowiązany jest do udzielenia personelowi wszelkich informacji, w tym przedłożenia dokumentacji mogących posłużyć do opracowania rzetelnej oceny kandydata. 

3.Kandydat zobowiązany jest także do minimum dwukrotnego wzięcia udziału w zajęciach terapeutycznych prowadzonych w Warsztatach  w celu zapoznania się z uczestnikami , personelem oraz specyfiką pracy.

4. Skład Rady Programowej podejmuje decyzje w formie pisemnej  o przyjęciu na uczestnika oraz ustala do jakiej grupy terapeutycznej zostanie skierowany.

5.W przypadku zgłoszenia się większej ilości kandydatów , o kolejności przyjęcia na uczestnika decyduje : 

a) data złożenia podania o przyjęcie na uczestnika,

b) wynik diagnozy potencjału rozwojowego kandydata podczas zajęć zapoznawczych.

 

V. Rada Programowa

 

§ 9

 

1.W warsztacie funkcjonuje Rada Programowa Warsztatów Terapii Zajęzwana w dalszej części Radą Programową.

2.Tematyka spotkania , podjęte ustalenia oraz osoby biorące udział  w spotkaniusą

protokole spotkania, który sporządza kierownik WTZ jako przewodniczący.

3.Skład Rady Programowej na dany rok ustala Kierownik WTZ określając go w Zarządzeniu Kierownika.

4.Radę Programową WTZtworzą osoby zatrudnione na stanowiskach:

a)    Kierownika WTZ jako przewodniczący z głosem decydującym.

b) Instruktorzy terapii zajęciowej odpowiedzialni za realizację podstawowych form zajęć terapeutycznych oraz realizacje Indywidualnych Programów Rehabilitacji i Terapii.

c)    Psychologa.

d)   Specjalisty ds. rehabilitacji  

4. W pracach Rady Programowej mogą dodatkowo brać udział sami uczestnicy oraz:

a) członkowie rodzin

b) opiekunowie prawni uczestnik 

c)  prezes jednostki prowadzącej Warsztat 

d) inne osoby, których obecność może być pomocna w określaniu optymalnych rozwiązań dotyczących problemów uczestników.

 

§ 10

 

1.Zadania Rady Programowej : 

a) procedury kwalifikacji do warsztatów, 

b)opracowuje corocznie indywidualne programy rehabilitacji idla każdego uczestnika oraz wskazuje osoby odpowiedzialne za realizację tych programów, 

c)w zależności od potrzeb i oceny efektówmodyfikacje  Indywidualne Programy Rehabilitacji i Terapii , 

d)wskazuje uczestnikowi, jego przedstawicielowibądź opiekunowi prawnemu , możliwości i formy dalszej rehabilitacji,

e)ustala skład osobowy grup terapeutycznych, 

f)co, najmniej raz w roku dokonuje okresowej oceny realizacjiProgramu Rehabilitacji i Terapii, z tym że nie rzadziej niż raz na pół roku ocenia indywidualne efekty rehabilitacji przy udziale każdego uczestnika,

g)powiadamia w formierodziców lub opiekunów prawnych  o ocenie rocznej z rehabilitacji.

h)w ramach treningu ekonomicznego ustala dla uczestnika warsztatu wysokość środków finansowych, które otrzyma oraz ich przeznaczenie.

i)podejmuje decyzję o skreśleniu z listy uczestników,

j)rozpatruje skargi i wnioski uczestników,

k)opracowuje projekty terapeutyczne , dotyczące organizacji okazjonalnych imprez integracyjnych, wycieczek oraz kiermaszy wyrobów uczestników,

l)podejmuje decyzje odnośnie wykorzystania środków finansowych pozyskanych z kiermaszy wyrobów uczestników oraz darczyńców,

m)dokonuje ustaleń dotyczących organizacji pracy personelu związ podnoszeniem jakości realizowanych usług wobec uczestnika. 

2.   Dokonuje oceny kompleksowej  uczestnika nie rzadziej niż raz  na  3 latai zajmuje stanowisko w kwestii osiągniętych przez niego postępów w rehabilitacji, uzasadniających: 

- podjęcie zatrudnienia i kontynuowanie rehabilitacji zawodowej w warunkach pracy chronionej lub na przystosowanym stanowisku pracy,

- potrzebę skierowania osoby niepełnosprawnej do ośrodka wsparcia, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, ze względu na brak postępów w rehabilitacji i złe rokowania co do możliwości osiągnięcia postępów uzasadniających podjęcie zatrudnienia i kontynuowanie rehabilitacji zawodowej w warunkach pracy chronionej lub na rynku pracy po odbyciu dalszej rehabilitacji w warsztacie, 

a) przedłużenie uczestnictwa w terapii ze względu na:

-  pozytywne rokowania co do przyszłych postępów w rehabilitacji, umożliwiających podjęcie zatrudnienia i kontynuowanie rehabilitacji zawodowej w warunkach pracy chronionej lub na rynku pracy, 

-  okresowy brak możliwości podjęcia zatrudnienia,

-  okresowy brak możliwości skierowania osoby niepełnosprawnej do ośrodka wsparcia, o którym mowa powyżej.

3. Po zakończonym spotkaniu Rady Programowej , terapeuta grupy ma obowiązek przedstawić uczestnikom ustalenia ze spotkania . Sprawy trudniejsze lub wymagające konsultacji z rodzicami bądź opiekunamiprawnymi nie uczestniczącymi w spotkaniu przekazywane są w formie pisemnej. 

4. Ewentualne uwagi bądź zastrzeżenia uczestnika dotyczące podjętych względem niego decyzji mogą spowodować ich korektę. 

 

VI. Procedura skreślenia uczestnika z listy uczestników

  

§ 11

  

1.Uczestnik może być skreślony z listy uczestników Warsztatóna mocy Decyzji Rady Programowej z powodu:

a)przedłożenia przez uczestnika lub opiekuna prawnego pisemnej rezygnacji z korzystania z terapii,

b)zachowania , które w sposób rażący i powtarzający się narusza ustalony porządek i dyscyplinę lub inne przepisy Regulaminu Warsztatów,

c)zmiany miejsca zamieszkania, która uniemożliwia dojazd na zajęcia terapeutyczne,

d)permanentnego nie przestrzegania większości obowiązków uczestników WTZ określonych w Rozdziale VI niniejszego Regulaminu.

e)nieobecności któjest nieusprawiedliwiona i wynosi w ciągłości 1 miesiąc,

f)w każdym miesiącu opuszcza zajęcia terapeutycznych co jest przyczyną 

nie realizowania Indywidualnego Programu Rehabilitacji i Terapii.

2.Uczestnik, który przez okres 3 miesięma usprawiedliwioną absencję, ale nie rokuje poprawy( poświadczone przez lekarza) zostaje  decyzją Rady Programowej skreślony z listy uczestników .

3.o skreśleniu z listy uczestników WTZ z uzasadnieniem uczestnik, rodzice bądź opiekun prawny  otrzymuje w formie pisemnej.

  

VII. Prawa i obowiązki uczestnika placówki WTZ

 

§ 12

 

1.Uczestnik WTZ ma prawo do:

a)      współuczestnictwa w  ustalaniu Indywidualnego Programu Rehabilitacji  i Terapii oraz pomocy personelu w jego realizacji, 

b)      udziału w zajęciach umożliwiających jego rozwój, w tym we wszystkich zajęciach kulturalno – rekreacyjnych i sportowych, 

c)     podejmowania decyzji odnośnie swojej osoby i respektowania jej przez innych oraz ponoszenia konsekwencji z podjętej decyzji, 

d)      pełnej informacji na temat swojej sytuacji związanej z uczestnictwem w zajęciach terapeutycznych, 

e)      wyboru pracowni, zgodnie z własnym zamiłowaniem oraz w miarę możliwości  jej zmiany,

f)     przystosowania stanowiska terapeutycznego do jego psychofizycznej sprawności oraz zachowania norm bezpieczeństwa,

g)      fachowego instruktażu pomagającego w zrozumieniu celu i sposobu realizacji powierzonych zadań, 

h)     nadzoru medycznego i rehabilitacyjnego, 

i)      poszanowania godności osobistej i pełnej akceptacji przez osoby zatrudnione w WTZ 

 w zakresie przekonań, przyzwyczajeń i zachowań, o ile są zgodne z ogólnie przyjętymi normami społecznymi i nie mają wpływu na dezintegrowanie innych uczestników WTZ,

j)      wyrażania swoich opinii i emocji we wszystkich formach, które nie są sprzeczne z zasadami współżycia społecznego,

k)   otrzymywania środków finansowych w ramach Treningu Ekonomicznego, według zasad określonych w  Regulaminie Treningu Ekonomicznego, 

l)   dowozu do WTZ w uzasadnionych wypadkach na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, 

ł)     brania  udziału w wyborach i być wybranym do władz samorządu społeczności uczestników WTZ,

m)    w trakcie zajęć może korzystać z trzech dwudziestominutowych przerw w tym jednej na spożycie posiłku,

n)   w przypadku gdy będzie tego wymagał stan zdrowia uczestnika mogą być stosowane indywidualne zajęcia terapeutyczne z odpowiednimi przerwami na odpoczynek. 

o)   odwołania się od wszelkich decyzji Rady Programowej lub poszczególnych pracowników WTZ dotyczącego jego osoby do :

- kierownika warsztatów, 

- Rady Programowej 

- prezesa jednostki prowadzącej Warsztaty. 

2.   Uczestnik WTZ może korzystać z dowozu pojazdem WTZ z miejsca wyznaczonego przez kierownika WTZ do siedziby WTZ, o ile nie może poruszać się samodzielnie z uwagi na stopień niepełnosprawności uniemożliwiający mu korzystanie z publicznych środków lokomocji oraz w przypadku, gdy nie funkcjonują środki komunikacji umożliwiające dotarcie do siedziby WTZ .

  

§ 13

  

Z przyczyn ekonomicznych, gdy uczestnik mieszka poza trasą pojazdu WTZ, rodzice lub opiekunowie podejmują się zabezpieczyć dowóz uczestnika na zajęcia.

 

§ 14

 

1.Obowiązkiem uczestnika WTZ jes

a)      przestrzeganie  Regulaminu Organizacyjnego oraz innych aktów prawnych podanych do wiadomości, 

b)      regularny i aktywny udział w realizacji przygotowanego Programu Rehabilitacji i Terapii, 

c)      przestrzeganie  ustalonego czasu pracy i planu zajęć, 

d)      korzystanie z wszelkich pomieszczeń, urządzeń oraz wyposażenia WTZ zgodnie z ich przeznaczeniem, 

e)      zachowanie ładu i porządku na swoim stanowisku, 

f)      zachowanie higieny osobistej oraz dbałość o wygląd zewnętrzny, 

g)      stosowanie się do zaleceń osób zatrudnionych w WTZ, 

h)     przestrzeganie zasad i form grzecznościowych oraz norm współżycia społecznego,

i)      informowanie pracowników WTZ o swoim złym stanie zdrowia, 

j)      przedkładać kierownikowi WTZ usprawiedliwienie przyczyn swojej nieobecności na zajęciach terapeutycznych. 

2.        Nieobecność na zajęciach uczestnik zobowiązany jest usprawiedliwiać poprzez okazanie zaświadczenia rodziców lub opiekunów. W przypadku nieobecności trwającej powyżej 2 dni usprawiedliwienie  nieobecności  następuje tylko po okazaniu  zaświadczenia lekarskiego.

  

VIII. System motywacji uczestników WTZ

 

§ 15

 

1.Wobec uczestnika , który w sposób rażąi powtarzający się narusza ustalony porządek , dyscyplinę lub inne przepisy mogą zostać zastosowane następujące sankcje:

a)Udzielenie upomnienia ustnego przez kierownika WTZ w obecności instruktora terapii,

b)Udzielenie nagany przez kierownika WTZ w obecności wszystkich uczestników oraz personelu WTZ,

c)czasowe lub stałe przeniesienie do innej grupy terapeutycznej,

d)czasowe zawieszenie w prawach uczestnika,

e)dyscyplinarne skreślenie decyzją Rady Programowej z listy uczestników WTZ.

2.Uczestnikowi , który w sposób wzorowy i systematyczny przestrzega ustalonego porządku i dyscypliny wmoże zostać przyznana nagroda kwartalna lub roczna w formie rzeczowej.

3.Nagrody przyznaje Rada Programowa na wniosek instruktorów terapii.

4.O przyznaniu nagrody bądź upomnienia informuje się w formie pisemnej rodziców i opiekunów uczestnika WTZ.

 

IX. Zasady kwalifikowania i wymagania w zakresie zatrudniania pracowników

 

§ 16

 

1.Zasady kwalifikowania i wymagania w zakresie zatrudniania pracowników na stanowiskaznajdują się  w tabeli stanowisk, zaszeregowań i wynagrodzeń kwalifikacyjnych pracowników WTZ, która stanowi załącznik nr. 2 do niniejszego Regulaminu.

2.Pracownicy pracujący na stanowisku instruktora terapii, powinni posiadać jedno z czterech wymagań kwalifikacji zawodowych:

a)wykształcenie wyższe pedagogiczne,

b)wykształcenie średnie zawodowe, kierunkowe na daną pracownię lub ukońkurs kierunkowy i pedagogiczny podnoszący kwalifikacje zawodowe,

c)wykształcenie średnie ogólne iukońkurs kierunkowy podnoszący kwalifikacje zawodoweoraz kurs  pedagogiczny,

d)wykształcenie zawodowe kierunkowe na danai kurs pedagogiczny.

 

X. Prawa i obowiązki pracowników placówki WTZ

 

§ 17

 

1. Pracownicy warsztatu pracują w wymiarze 40 godzin tygodniowo, w tym – co najmniej 35 godzin bezpośrednio z uczestnikami warsztatu, zaś pozostałe godziny przeznacza się na przygotowanie warsztatu pracy, procesu terapii, opis procesu terapeutycznego, konsultacje z rodzicami lub opiekunami uczestników, udział w naradach, konsultacjach i samokształcenie.

 

§ 18

 

1.Pracownik ma prawo do: 

a)poszanowania przez pracowników i uczestników jego godności osobistej, 

b)zapewnienia optymalnych i bezpiecznych warunków do realizacji zadań zgodnych z obowiązującymi w jednostce prowadzącej oraz Warsztatach przepisami BHP, PPOŻ i Kodeksu Pracy umożliwiających ich efektywną oraz bezwypadkową realizację, 

 c)ze strony kierownika i innych pracowników WTZ w pokonywaniu trudności związanych z działalnością rewalidacyjną, 

d)informacji odnośnie sposobu oceniania personelu oraz ustalenia poziomu gratyfikacji finansowej w postaci: podwyżek uposażenia, premii uznaniowej, 

e)wyrażania swoich opinii na tematy dotyczące realizowanych przez pracownika zadań jak i ocen pracy dokonanych przez kierownika WTZ i jednostki prowadzącej.

2.Do podstawowych obowiązków osób zatrudnianych w WTZ należy: 

a)      sprawowanie opieki oraz nadzór nad realizacją Programów Rehabilitacji i Terapii  przez uczestników WTZ, 

b)      dbałość o stan zdrowia i bezpieczeństwa uczestników WTZ, 

c)      przestrzeganie zasad współżycia społecznego, poszanowanie godności i praw uczestników WTZ, personelu oraz jednostki prowadzącej, 

d)      współpracować  z rodziną i opiekunami uczestników, 

e)      podnosić  kwalifikacje zawodowe , 

f)     współpracować z kierownikiem WTZ przy działaniach zmierzających do poprawy jakości świadczonych usług 

g)       przestrzeganie zasad BHP i p.poż. 

h)      przestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu, 

i)      przestrzeganie zasad tajemnicy zawodowej oraz ochrony danych osobowych uczestników WTZ.

 

§ 19

 

1.    Pracownicy ponoszą odpowiedzialność służbową przed kierownikiem warsztatu. 

2.    Szczegółowe uprawnienia i obowiązki, a nadto kompetencje i odpowiedzialność pracowników określają: 

a)      Regulamin Pracy, 

b)      Regulamin Wynagradzania, 

c)      Kodeks Pracy 

d)      zakres czynności 

3.    Osoby zatrudniane w WTZ winny być ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej we własnym zakresie.

 

§ 20

 

Osoby zatrudnione w WTZ na podstawie umowy o pracę są zobowiązane wykorzystać należny urlop wypoczynkowy w okresie planowanej przerwy w działalności WTZ.

 

§ 21

 

W placówce WTZ zatrudniani są: 

a)kierownik WTZ – 1 etat 

b)księgowa – ¼ etatu 

c)      specjalista do spraw rehabilitacji - ½ etatu 

d)      instruktorzy terapii – 4 etaty 

e)      psycholog – umowa zlecenie 

f)      pielęgniarka- w zakresie czynności instruktora terapii posiadającego dyplom pielęgniarki,, 

g)      konserwator – ½ etatu

  

XI.  Obowiązki kierownika WTZ

 

§ 22

 

1. Pracami WTZ kieruje Kierownik WTZ do którego obowiązków należy:

a)      w zakresie zapewnienia odpowiednich warunków pracy i zorganizowanych zajęć: 

-           dbałość o przestrzeganie przepisów BHP i p.poż., 

-           dbałość o przestrzeganie dyscypliny pracy, tajemnicy służbowej,

-           zapewnienie dostępu do ciepłej wody, 

-           zapewnienie właściwego ogrzania pomieszczeń ( tj. nie mniej niż 18 stopni), 

-           zapewnienie czystości i porządku w miejscu pracy,

-           wpływać na kształtowanie w zakładzie pracy właściwych zasad współżycia społecznego,

-           informować pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą oraz sposobach ochrony przed zagrożeniami.

b)      w zakresie planowania rozkładu zajęć w warsztacie, przerw wakacyjnych uczestników WTZ i urlopów pracowników:

-           ustalać zajęcia w taki sposób aby umożliwić każdemu uczestnikowi swobodny wybór i możliwość uczestniczenia w tych zajęciach,

-           brać pod uwagę możliwe godziny dojazdu przez uczestników do warsztatu i odjazdu z niego,

-           ustalając przerwę wakacyjną przeprowadzić konsultację z uczestnikami lub ich rodzinami oraz z pracownikami warsztatu oraz poinformować organ nadzorujący – PCPR Starogard Gd,

-           ustalać liczebność grup terapeutycznych oraz pracujących w grupie instruktorów terapii zajęciowej z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności uczestników. 

2.      Kierownik warsztatów podlega służbowo Zarządowi Stowarzyszenia . 

3.      Do obowiązków kierownika należy ponadto: 

a) nadzór na działalnością rzeczowo-finansową warsztatu, 

b) podpisywanie pism i innych dokumentów związanych z funkcjonowaniem warsztatu, 

c) ochrona powierzonego mienia, 

d) opracowywanie planu rzeczowo-finansowego warsztatu. 

e) decydowanie przy akceptacji Prezesa jednostki, o sposobie wykorzystania środków finansowych i rzeczowych  oraz o sposobie prowadzenia polityki kadrowej. 

4.      W zakresie realizacji programu Kierownik warsztatu współpracuje z placówkami służby zdrowia, edukacji, opieki społecznej, kultury oraz odpowiednimi władzami i urzędami samorządu terytorialnego.

5.      Kierownik warsztatu podejmuje współpracę z innymi warsztatami terapii zajęciowej

 lub placówkami zajmującymi się rehabilitacją osób niepełnosprawnych.

6. Sposób ustalania wysokości środków finansowych otrzymywanych przez uczestnika warsztatu w ramach Treningu Ekonomicznego określa Regulamin Treningu Ekonomicznego dla uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Lalkowach .

 

XII. Postanowienia końcowe

 

§ 23

 

1.      Na terenie warsztatu za zgodą kierownika i po podpisaniu umów wolontariackich mogą przebywać praktykanci i wolontariusze.

2.      Zgodę na dostęp w celach naukowych do dokumentacji warsztatu wydaje Zarząd Stowarzyszenia

 

§ 24

 

1.      Z treścią niniejszego regulaminu winien być zapoznany każdy 

- pracownik WTZ 

- uczestnik WTZ 

2.       Zapoznanie się z treścią regulaminu winno być potwierdzone w formie pisemnego oświadczenia wg wzoru stanowiącego załącznik nr. 3 do niniejszego Regulaminu Organizacyjnego, które jest przechowywane w aktach pracownika WTZ oraz aktach uczestnika WTZ.

3.      Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące funkcjonowania WTZ winny być zgłaszane pisemnie

 do Kierownika WTZ w godzinach urzędowania tj. od godz. 7.30 do godz.15.30. w dni powszednie.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 21 listopada 2012r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpisy członków Zarządu Stowarzyszenia

 

 

 

1………………………………………………            4………………………………………

 

 

 

2………………………………………………            5………………………………..........

 

 

 

3………………………………………………           6………………………………………..

 

 

 

7……………………………………………...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                Załącznik nr.1

 

 do Regulaminu Organizacyjnego

 

                                                                            WTZ Lalkowy

 

 

 

1. Dzienny ramowy rozkład zajęć uczestników WTZ :

 

8.00- 8.20  –  śniadanie,

 

8.20-8.30  – mycie zębów po posiłku ,

 

8.30- 9.00 - ogólnorozwojowe ćwiczenia gimnastyczne - rozruch poranny,

 

9.00- 10.45 - indywidualne zajęcia z rehabilitantem,

 

9.00 –12.00 - realizacja terapii w pracowniach,

 

12.00-12.20- przerwa na obiad,

 

12.20- 13.30 – w zależności od pogody spacer z uczestnikami lub zajęcia terapeutyczne w

 

pracowniach,

 

13.30- 13.50 – przerwa na kawę lub herbatę,

 

13.50- 14.30- prowadzenie zajęć terapeutycznych  w pracowniach,

 

14.30 – 15.00 – sprzątanie pracowni i korytarza ,

 

15.00- wyjazd BUS-em do domu.

 

 

 

2 Dzienny ramowy rozkład zajęć pracowników zatrudnionych w WTZ.

 

 

 

7.30 – rozpoczęcie pracy,

 

7.30 – 8.00- przygotowanie pracowni do zajęć terapeutycznych,

 

8.00 – 8.20 – wspólne śniadanie z uczestnikami WTZ,

 

8.20 – 8.30 – pomoc w higienie jamy ustnej,

 

8.30 – 9.00 – pomoc przy  ćwiczeniach  gimnastyczne – rozruchu  porannym,

 

9.00- 12.00 – realizacja zajęć terapeutycznych z uczestnikami  w pracowniach,

 

12.00-12.20 – pomoc uczestnikom w spożywaniu posiłku,

 

12.20 – 13.30 -  w zależności od pogody spacer z uczestnikami lub zajęcia terapeutyczne w

 

pracowniach,

 

13.30 – 13.50 – spożywanie wspólne z uczestnikami kawy lub herbaty,

 

13.50- 14.30 – prowadzenie zajęć terapeutycznych w pracowniach,

 

14.30 – 15.00- wspólne sprzątanie pracowni oraz korytarza,

 

15.00- 15.30 – uzupełnianie dokumentacji -  dziennika zajęć .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                 Załącznik nr.2

 

 do Regulaminu Organizacyjnego

 

                                                                            WTZ Lalkowy

 

 

 

 

 

TABELA STANOWISK,ZASZEREGOWAŃ I WYMAGAŃ

 

 

 

KWALIFIKACYJNYCH PRACOWNIKÓW WTZ

 

 

 

OBOWIAZUJACA OD 01 STYCZNIA 2012 ROKU

 

 

 

 

 

Lp.

Stanowisko

 

Kategoria

zaszeregowania

Wymagania

 kwalifikacyjne

1.

Kierownik

 

XI- XXIII

- średnie

- wyższe

2.

Główna księgowa

 

XII- XX

- średnie

- wyższe

3.

Instruktor terapii zajęciowej

 

II-XIII

- wyższe odpowiedniej specjalności,

- zawodowe kierunkowe na daną pracownię,

- średnie, kurs kierunkowy zawodowy na daną pracownię ,

- policealna szkoła

odpowiedniej specjalności

- kurs pedagogiczny dla osób z wykształceniem średnim i zawodowym.

 

4.

Rehabilitant

 

IV- XX

- średnie medyczne

- wyższe zawodowe

5.

Pielęgniarka

 

III- XI

- średnie medyczne

6.

Psycholog

 

VII- XX

- wyższe

7.

Kierowca

 

I - V

- podstawowe

- zawodowe

- średnie

8.

Konserwator

 

I - VII

- podstawowe

- zawodowe

9.

Sprzątaczka

 

I - VIII

- podstawowe

- zawodowe

 

 

 

 

 

Załącznik nr.3

 

do Regulaminu Organizacyjnego

 

WTZ Lalkowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie

 

 

 

Niniejszym oświadczam, że zapoznałem (-am) się z treścią Regulaminu WTZ i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     …………………………………………...

 

 

 

                                                                                                             /data i podpis /

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

przerwa

 

Regulamin wynagrodzenia

Pracowników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lalkowach

 

 

I.Postanowienia wstępne

 

§ 1

 

1.Regulamin został opracowany zgodnie z Kodeksem Pracy – uchwalonego Ustawą z dnia 26 czerwca 1974r. (wraz z późniejszymi zmianami).

2.Regulamin stosuje się dla pracowników zatrudnionych przez Stowarzyszenie „Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych i Potrzebujących Wsparcia” z siedzibą w Lalkowach10.

 

 

                                                     II. Składniki wynagrodzenia

 

                                                                        § 2

 

1.Wynagrodzenie pracownika składa się z następujących składników:

a)wynagrodzenia zasadniczego,

b)premii uznaniowej w zależności od posiadanych na ten cel środków finansowych, jednak nie częściej niż 3 razy do roku,

c)jeśli występuje w placówce praca w porze nocnej to należy doliczyć 20% dodatku proporcjonalnie do ilości godzin nocnych do wynagrodzenia minimalnego.

2.Pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy, wynagrodzenie zasadnicze i inne składniki wynagrodzenia przysługują w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę.

3.Wynagrodzenie za świadczenie pracy przekazywane jest do końca miesiąca, w którym praca została wykonana na wskazane przez pracownika konto bankowe.

4.Na prośbę pracownika z wynagrodzenia można przekazywać:

a)składki na ubezpieczenie grupowe

b)składki członkowskie do Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej,

c)raty spłaty pożyczki do kasy Zapomogowo – Pożyczkowej.

 

 

 

III Czas pracy

 

§ 3

1.Czas pracy nie powinien przekraczać 8 godzin dziennie i średnio 40 godzin tygodniowo z uwzględnieniem dodatkowych dni wolnych od pracy określonych corocznie zarządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej.

2.Zarząd Stowarzyszenia, po uzgodnieniu z pracownikami może przyjąć rozkład czasu pracy w granicach średnio 40 godzin tygodniowo i okresem rozliczeniowym 4 miesięcy.

3.Praca w granicach ustalonych w ramach systemu równoważnych norm czasu pracy nie jest pracą w godzinach nadliczbowych.

 

 

IV. Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych

 

§ 4

Praca w godzinach nadliczbowych powinna być regulowana zgodnie z wymogami Kodeksu Pracy.

 

 

V. Kategorie zaszeregowania oraz stawki miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego pracowników

 

§ 5

 

1.Tabelę miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników WTZ Lalkowy uchwala Zarząd Stowarzyszenia na podstawie Uchwały Rady Ministrów dotyczącej zmiany najniższego wynagrodzenia zasadniczego na następny rok kalendarzowy..

2.Tabela stanowi załącznik nr. 1 do niniejszego Regulaminu Wynagrodzenia.

 

 

 

VI. Zasady przyznawania premii

 

§ 6

1.Premię uznaniową przyznaje się pracownikom, którzy przez wzorowe wypełnianie swoich obowiązków, przejawianie inicjatywy w pracy i podnoszenie jej wydajności oraz jakości przyczyniają się w szczególności do wykonywania zadań WTZ Lalkowy.

 

2.Ustala się następujące zasady przyznawania premii uznaniowej:

a)Premia indywidualna w wysokości do 100% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego,

b)Premia uznaniowa może być przyznana pracownikowi nie częściej niż 3 razy do roku.

3.Decyzję o przyznaniu i wysokości premii uznaniowej dla pracowników WTZ wnioskuje kierownik WTZ do Zarządu Stowarzyszenia.

4.Decyzję o przyznaniu i wysokości premii uznaniowej dla kierownika WTZ ustala Prezes wraz z Zarządem Stowarzyszenia.

5.Za naruszenie dyscypliny pracy oraz niewłaściwe wykonywanie poleceń służbowych kierownik WTZ może nie przyznać premii pracownikowi.

6.Decyzję o przyznaniu premii uznaniowej umieszcza się w aktach osobowych każdego z pracowników.

7.Decyzja o przyznaniu bądź nie przyznaniu premii uznaniowej oraz o jej wysokości jest ostateczna i podana jest do wiadomości Zarządu Stowarzyszenia.

 

VII. Postanowienia końcowe

 

1.W sytuacji nieuregulowanych w Regulaminie Wynagradzania stosuje się Kodeks Pracy.

2.Regulamin wchodzi w życie z dniem 9.11.2012r.

 

przerwa

 

 

 

REGULAMIN

 

Sposobu ustalania, wypłacania oraz wysokości przyznania środków finansowych w ramach tzw. Treningu ekonomicznego dla uczestników WTZ Lalkowy oraz gospodarowania nimi.

 

 

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie szczegółowych zasad tworzenia, działania i finansowania Warsztatów Terapii Zajęciowej ustalamy co następuje:

 

§ 1

 

Regulamin określa sposób ustalania wysokości środków finansowych otrzymywanych przez uczestników w ramach tzw. „treningu ekonomicznego” i sposobu gospodarowania nimi.

 

§ 2

 

Postanowienia Regulaminu dotyczą wszystkich uczestników.

 

§ 3

 

Każdy uczestnik zobowiązany jest do zaznajomienia się z Regulaminem i              podporządkowaniem się do niego.

 

§ 4

 

Uczestnik Warsztatu biorący udział w programie tzw. treningu ekonomicznym może                  otrzymać do swojej dyspozycji środki finansowe w wysokości nieprzekraczającej 20 %    minimalnego wynagrodzenia za pracę.

 

§ 5

 

Wysokość środków finansowych o których mowa w pkt. 4 oraz ich przeznaczeniu ustala Kierownik WTZ w porozumieniu z radą Programową Warsztatu.

 

§ 6

 

W przypadku kiedy uczestnik nie jest zdolny do podejmowania decyzji dotyczących wykorzystania środków finansowych, o których mowa w pkt. 4 o sposobie wydawania tych środków decydują wspólnie kierownik wraz z terapeutą w porozumieniu z jego przedstawicielem ustawowym, a w przypadku nieustalenia takiego przedstawiciela – opiekunem prawnym.

 

§ 7

 

Środki finansowe otrzymane przez uczestnika WTZ w ramach tzw. treningu ekonomicznego nie są wynagrodzeniem, ale są czynnikiem mającym spełniać min. takie cele jak:

 

- nauki posługiwania się środkami płatniczymi,

 

- samodzielnemu zrobieniu niezbędnych zakupów,

 

- dowartościowaniu uczestnika w środowisku lokalnym, rodzinnym,

 

- podwyższeniu samooceny uczestnika,

 

- spełnianiu funkcji motywującej do efektywnego udziału w procesie kompleksowej rehabilitacji społecznej.

 

§ 8

 

 Środki finansowe w ramach treningu ekonomicznego uczestnik otrzymuje w okresie 11 miesięcy w roku kalendarzowym.

 

W okresie przerwy wakacyjnej, uczestnik nie otrzymuje środków finansowych.

 

§ 9

 

Środki finansowe otrzymane w ramach tzw. treningu ekonomicznego można przeznaczyć na min.:

 

- zakup środków czystości,

 

-zakup odzieży i obuwia,

 

- zakup lekarstw,

 

- opłatę składek członkowskich Stowarzyszenia,

 

- zakup biletu lub paliwa na wyjazd do lekarzy specjalistów oraz załatwiania niezbędnych spraw urzędowych,

 

- zakup materiałów do terapii w celu wytworzenia swojego wyrobu i przekazanie w ramach prezentu najbliższym,

 

- zgromadzone środki finansowe mogą być przeznaczone na finansowanie wyjazdów integracyjnych i rehabilitacyjnych,

 

- indywidualne nieprzewidziane losowo potrzeby uczestnika.

 

§ 10

 

Środki finansowe przeznaczone do „treningu ekonomicznego” mogą ulec zwiększeniu z powodu:

 

- szczególnego zaangażowania w terapię,

 

- wzorową frekwencję,

 

- promowanie działań WTZ na zewnątrz: udział w różnego rodzaju konkursach,

 

- punktualność

 

- dbałość o wygląd i zdrowie,

 

- dbałość o sprzęt, materiały i narzędzia,

 

- uprzejmość i koleżeńskość, kultura zachowania, ład i porządek.

 

Decyzję o zwiększeniu wysokości środków finansowych podejmuje Rada Programowa WTZ

 

§ 11

 

Środki finansowe przeznaczone do treningu ekonomicznego mogą ulec zmniejszeniu z powodu:

 

- nieobecności uczestnika,

 

- bardzo niskiego zaangażowania w aktywnym udziale realizacji programu rehabilitacyjnego,

 

- braku dbania o higienę osobistą,

 

- braku dbania o prządek i niszczenie mienia WTZ,

 

- nieodpowiedniego zachowania do współuczestników oraz pracowników WTZ,

 

- braku zdyscyplinowania.

 

§ 12

 

Decyzję o przyznaniu, zwiększeniu lub zmniejszeniu wysokości środków finansowych podejmuje Kierownik po zapoznaniu się z opinią Rady Programowej WTZ.

 

§ 13

 

Uczestnik kwituje odbiór całej kwoty miesięcznej wypłacanej w ramach tzw. treningu ekonomicznego podpisem oraz datą wypłaty środków finansowych.

 

§ 14

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

Lalkowy dnia 23 marca 2012 roku                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozrywka