http://www.wtzlalkowy.pl/http://www.wtzlalkowy.pl/http://www.wtzlalkowy.pl/http://www.wtzlalkowy.pl/

Facebook

Licznik odwiedzin

Dziś10
Wczoraj8
W tym tygodniu10
W tym miesiącu32
Łącznie34245

Kalendarz

Pazdziernik 2022
Po Wt Sr Cz Pt So Nd
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych

 

i Potrzebujących Wsparcia

 

 

 

STATUT

 

Rozdział I

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

 

 1. 1.Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych i Potrzebujących Wsparcia.
 2. 2.Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych i Potrzebujących wsparcia, w dalszej części Statutu zwane Stowarzyszeniem, działa na podstawie przepisów prawa o stowarzyszeniach, ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie              1. USTAWA z dnia 7 kwietnia 1989r. PRAWO O STOWARZYSZENIACH.                    2. USTAWA o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 24 kwietnia 2003r oraz niniejszego Statutu.
 3. 3.Siedzibą  Stowarzyszenia jest: Lalkowy 10 , 83-230 Smętowo Graniczne.
 4. 4.Podstawowym celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i potrzebujących wsparcia.
 5. 5.Stowarzyszenie podlega rejestracji i posiada osobowość prawną.
 6. 6.Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.

 

§ 2

 

 1. 1.Stowarzyszenie używa pieczęci podłużnej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. 2.Stowarzyszenie może ustanawiać własne odznaki, emblematy i medale honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi wyróżnieniami i nagrodami osobom fizycznym i osobom prawnym.

 

§ 3

 

 1. 1.Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. 2.Stowarzyszenie może także prowadzić swoją działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. 3.Rokiem obrachunkowym Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy.

 

§ 4

 

 1. 1.Stowarzyszenie może przystępować do spółek i związków stowarzyszeń w celu pozyskania środków na realizację zadań statutowych.
 2. 2.Stowarzyszenie może łączyć się z innymi organizacjami w ramach związków Stowarzyszeń oraz zawierać różnorodne porozumienia o współdziałaniu.
 3. 3.Połączenie się Stowarzyszenia z innymi Stowarzyszeniami nie jest możliwe, jeśli miałoby to spowodować zmianę jego podstawowego celu.

 

§ 5

 

 1. 1.Realizację zadań statutowych opiera się na pracy społecznej ogółu członków.
 2. 2.Do wykonania konkretnych zadań Stowarzyszenia mogą być zatrudniani pracownicy.

 

 1. 1.Osobom, wchodzącym w skład poszczególnych organów Stowarzyszenia, przysługuje prawo do zwrotu uzasadnionych wydatków, poniesionych w związku z wykonaniem zadań statutowych.

 

Rozdział II

 

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

 

 § 6

 

 1. 1.Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez działanie na rzecz osób niepełnosprawnych i potrzebujących wsparcia:

 

1)organizowanie imprez integracyjnych,

 

2)organizowanie wypoczynku dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych,

 

3)zakup sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy dydaktycznych,

 

4)pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji,

 

5)wspieranie finansowe osób niepełnosprawnych i potrzebujących wsparcia o niskim dochodzie,

 

6)działania w zakresie pomocy społecznej i wyrównanie szans osób i rodzin pozostających w trudnej sytuacji materialnej,

 

7)przeciwdziałanie patologiom społecznym,

 

8)organizowanie pracy dla osób niepełnosprawnych,

 

9)wspieranie finansowe Ośrodków Adaptacyjnych i Ośrodków Wsparcia dla osób niepełnosprawnych

 

10)pokrycie kosztów wynajmu i utrzymania Ośrodków Adaptacyjnych i Ośrodków Wsparcia dla osób niepełnosprawnych

 

11)prowadzenie działalności gospodarczej w rozmiarach służących  realizacji celów statutowych,

 

12)rozwój społeczeństwa obywatelskiego, w tym organizacja wolontariatu,

 

13)działania w zakresie profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowia,

 

14)zakładanie i prowadzenie domów całodobowego pobytu, schronisk, ochronek, noclegowni, hospicjów, kuchni, łaźni i innych placówek pomocy  bezdomnym oraz ubogim, starszym, chorym, niepełnosprawnym i innym osobom potrzebującym wsparcia.

 

2. Działalność w wymienionym w §6 ust.1 zakresie, Stowarzyszenie realizuje poprzez prowadzenie działalności nieodpłatnej i odpłatnej.

 

3. W zakres działalności nieodpłatnej wchodzą zadania:

 

1)organizowanie osób  i środków w celu realizacji przyjętych celów,

 

2)organizowanie kształcenia poprzez szkolenia, spotkania, seminaria, sympozja, kursy, konferencje, itp.

 

3)współprace z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, organizacjami pozarządowymi oraz partnerami działającymi na polu pracy socjalnej,

 

4)bezpośrednią i pośrednią działalność pomocową np. w formie organizowania pomocy materialnej, doradztwa, opiniowania i konsultacji,

 

5)zakładanie i prowadzenie placówek realizujących cele Stowarzyszenia np. Ośrodki Adaptacyjne, Ośrodki Wsparcia, Warsztaty Terapii Zajęciowej.

 

4.W zakres działalności odpłatnej wchodzi działalność wyszczególniona w ust.3 pkt  2,3,4,5

 

5. Środki do realizacji celów o których mowa w ust. 1i2 pochodzą z:

 

 1. 1)ofiar, darowizn pieniężnych i rzeczowych,
 1. 1)dotacji, nawiązek, grantów,
 2. 2)zbiórek publicznych,
 3. 3)działalności gospodarczej.

Powyższe środki w całości przeznacza się na działalność statutową.

Rozdział III

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

§ 7

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być:

1)osoby fizyczne - jako członkowie zwykli,

2)osoby fizyczne i osoby prawne, bez względu na obywatelstwo i siedzibę – jako członkowie wspierający,

3)osoby fizyczne, bez względu na obywatelstwo – jako członkowie honorowi

2. Ilekroć dalej będzie mowa w członkostwie, to odnosić się to będzie do członkostwa zwykłego.

§ 8

 1. 1.Warunkiem przyjęcia na członka Stowarzyszenia jest:

1)akceptacja zasad ideowo-programowych Stowarzyszenia,

2)pełna zdolność do czynności prawnych,

3)niekaralność na podstawie prawo mocnych wyroków sądów karnych,

4)dobra opinia poświadczona co najmniej przez dwóch członków Stowarzyszenia.

2. Decyzję w sprawie przyjęcia na członka Stowarzyszenia podejmuje Zarząd w drodze uchwały po podpisaniu przez kandydata deklaracji członkowskiej oraz uiszczeniu wpisowego w wysokości miesięcznej składki członkowskiej.

3. Zarząd prowadzi rejestr członków oraz przyjmuje składki członkowskie.

§ 9

 1. 1.Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje wskutek:

1)wystąpienia ze Stowarzyszenia

2)wykluczenia go uchwałą Zarządu,

3)śmierci członka.

2. Członek może zostać  wykluczony ze Stowarzyszenia w razie:

1)rażącego naruszania  Statutu lub regulaminów Stowarzyszenia,

2)rażącego sprzeniewierzenia się idei, dla której zostało powołane Stowarzyszenie,

3)skazania prawomocnym wyrokiem sądu karnego,

4)nie uiszczenia składek członkowskich za co najmniej 24 miesiące.

3. Wykluczenie ze Stowarzyszenia następuje na wniosek Prezesa, na mocy uchwały Zarządu przyjętej większości głosów.

4. Od uchwały Zarządu o wykluczeniu ze Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków.

§ 10

 1. 1.Członek Stowarzyszenia ma prawo w szczególności do:

1)uczestniczenia w posiedzeniach organów przedstawicielskich,

2)wybierania i bycia wybieranym do władz Stowarzyszenia,

3)korzystania z pomocy Stowarzyszenia w sprawach należących do jego zadań,

4)występowania z wnioskami i zapytaniami do władz Stowarzyszenia

5)przeglądania, w siedzibie Stowarzyszenia, protokołów z posiedzeń Walnego Zgromadzenia, Księgi Uchwał Zarządu oraz Księgi Postanowień Prezesa.

2. Do obowiązków członka Stowarzyszenia należy w szczególności :

1)współdziałanie przy realizacji celów i zadań Stowarzyszenia,

2)przestrzeganie Statutu oraz wydanych na jego podstawie regulaminów,

3)terminowe płacenie składek członkowskich.

§ 11

 

 1. 1.Warunkiem zostania członkiem wspierającym Stowarzyszenia jest świadczenie stałej i bezinteresownej pomocy, w tym finansowej, na jego rzecz.
 1. 2.Decyzje w sprawie przyjęcia członka wspierającego podejmuje Zarząd, po podpisaniu przez kandydata specjalnej deklaracji członkowskiej.
 2. 3.Utrata statusu członka wspierającego Stowarzyszenia następuje wskutek dobrowolnej rezygnacji, złożonej na piśmie zarządowi Stowarzyszenia, a także wskutek utraty praw publicznych, nie wywiązania się z przyjętych zobowiązań oraz na pisemny umotywowany wniosek grupy o najmniej 10 członków Stowarzyszenia.
 3. 4.Decyzja o wykluczeniu członka wspierającego następuje na mocy uchwały Zarządu przyjętej większością głosów.
 4. 5.Od uchwały Zarządu o wykluczeniu członka wspierającego ze Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków.

§ 12

 1. 1.Członek wspierający Stowarzyszenia posiada jedynie prawo do uczestniczenia, z głdoradczym, w posiedzeniach Walnego Zebrania Członków.
 2. 2.Obowiązkiem członka wspierającego jest świadczenie pomocy na rzecz Stowarzyszenia, do której się zobowiązał w złożonej przez siebie specjalnej deklaracji członkowskiej.

§ 13

 1. 1.Warunkiem uzyskania członkostwa honorowego Stowarzyszenia jest posiadanie znaczących zasług w obszarze aktywności i wspierania działań Stowarzyszenia.
 2. 2.Decyzje w sprawie nadania członkostwa honorowego podejmuje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu - (zatwierdzenie uchwały Zarządu przez Walne Zebranie).

§ 14

 1. 1.Członek honorowy Stowarzyszenia posiada jedynie prawo do uczestniczenia, z głosem doradczym, w posiedzeniach Walnego Zebrania Członków.
 2. 2.Obowiązkiem członka honorowego jest dbałość o dobre imię Stowarzyszenia.

Rozdział IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA 

§ 15

 1. 1.Władzami Stowarzyszenia są następujące organy:

1)walne Zebranie Członków,

2)zarząd,

3)prezes,

4)komisja Rewizyjna.

2. Organy wymienione w ust.1 pkt 2),3),4) są wybieralne i mają charakter kadencyjny.

3. Kadencja organów Stowarzyszenia, o których mowa w ust. 2, trwa trzy lata i wygasa z chwilą przyjęcia przez Walne Zebranie Członków sprawozdań z ich działalności.

4. Członkowie organów, o których mowa w ust. 2, pełnią swoją funkcję do czasu objęcia tych funkcji przez osoby nowo powołane.

 

§ 16

 1. 1.Organy, wymienione w §15 ust. 1 pkt 1),2),4) podejmują swoje decyzje w formie uchwał.
 2. 2.Jeśli statut nie stanowi inaczej, uchwały zapadają zwykłą większością głosów w obecności więcej niż połowy statutowo określonej liczby członków w głosowaniu jawnym, a wybór organów Stowarzyszenia wymienionych w §15 ust.1 pkt 2),3),4) w glosowaniu tajnym.
 3. 3.W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego obrad.
 4. 4.Organy kolegialne Stowarzyszenia działają na podstawie przyjmowanych przez siebie regulaminów.
 5. 5.Projekty regulaminów, o których mowa w ust. 4, opracowują przewodniczący organów.

§ 17

 1. 1.Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą  Stowarzyszenia o charakterze przedstawicielskim oraz o uprawnieniach stanowiących.
 2. 2.W skład Walnego Zebrania Członków wchodzą wszyscy członkowie zwyczajni, a członkowie wspierający i honorowi mogą brać udział w obradach z głosem doradczym, bez czynnego i biernego prawa wyborczego.

§ 18

 1. 1.Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może być:

1)zwykłe,

2)nadzwyczajne

2. Zwykłe, sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje Prezes w ciągu pierwszego kwartału każdego roku kalendarzowego.

3. Zwykłe, sprawozdawczo-wyborcze Walne Członków zwołuje Prezes w  ciągu pierwszego kwartału roku kalendarzowego, w którym upływa kadencja władz Stowarzyszenia.

4.W przypadku nie zebrania się członków w liczbie pozwalającej na podejmowanie uchwał przez Walne Zebranie Członków, Prezes zwołuje je ponownie w terminie nie krótszym niż jedna godzina.

5.Na ponownie zwołanym Walnym Zebraniu Członków uchwały mogą zapadać w obecności mniejszej niż połowa ogólnej liczby członków.

6.Zwołanie zwykłego Walnego Zebrania Członków dokonuje się przez pisemne powiadomienie wszystkich członków Stowarzyszenia.

7.Powiadomienie powinno być dokonane najpóźniej na 14 dni przed dniem Walnego Zebrania Członków.

8.Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Prezes z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu, bądź na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej, albo  piątej ogólnej liczby członków Stowarzyszenia, w ciągu 7 dni od jego otrzymania, przez pisemne powiadomienie wszystkich członków Stowarzyszenia.

9.Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków  może być zwołane w każdej sprawie, którą wnioskodawca uzna za ważną dla Stowarzyszenia.

10.Wniosek, o którym mowa w ust. 8, powinien zawierać propozycje terminu, miejsca oraz porządku obrad nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

11.Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje tylko nad sprawami, które zostały umieszczone w porządku obrad.

12.W przypadku, gdy Prezes mimo ciążącego na nim z mocy uregulowań Statutu obowiązku, nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków w przypadku określonych w zdaniu poprzednim, na każdym z członków Stowarzyszenia ciąży obowiązek powiadomienia o tym fakcie organu nadzorującego działalność Stowarzyszenia.

§ 19

 1. 1.Do zadań Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:
  1. 1)Rozpatrywanie i przyjmowanie rocznych sprawozdań z działalności poszczególnych organów oraz sprawozdań końcowych tych organów składanych na zakończenie ich kadencji,
  2. 2)Wybieranie Prezesaczłonków innych organów  Stowarzyszenia na następną kadencję lub ich odwoływanie przed upływem kadencji,
  3. 3)Zatwierdzanie corocznych bilansów i sprawozdań finansowych przedkładanych przez Prezesa,
  4. 4)Zatwierdzanie corocznych sprawozdań z funkcjonowania placówek Stowarzyszenia, przedkładanych przez ich kierowników,
  5. 5)Coroczne ustalanie wysokości składek członkowskich ,
  6. 6)Rozpoznawanie i rozstrzyganie odwołań od uchwał zarządu w sprawie wykluczenia ze stowarzyszenia,
  7. 7)Zatwierdzanie wzorów emblematu, medali i odznaczeń Stowarzyszeniatreści deklaracji członkowskich ,
  8. 8)Nadawanie i pozbawienie członkostwa honorowego Stowarzyszenia,
  9. 9)Podejmowanieuchwał w sprawie zmiany statutu,
  10. 10)Podejmowanie uchwał w sprawie likwidacji lub połączenie Stowarzyszenia z innym stowarzyszeniem, przystąpienia do związku stowarzyszeń lub spółki,
  11. 11)Wysłuchanie i przyjęcie sprawozdania Zarządu, przedstawionego przez Prezesa, z działalności Stowarzyszenia w czasie Kadencji,
  12. 12)Wysłuchanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej podsumowującej okres kadencji władz Stowarzyszenia,
  13. 13)Udzielenie absolutorium, na wniosek Komisji Rewizyjnej, Prezesowi Zarządowi Stowarzyszenia.
  14. 2.Walne Zebranie Członków może zająć się każdą sprawą niezastrzeżoną do właściwośinnych organów Stowarzyszenia oraz podjąć stosowne rozstrzygnięcia.
  15. 3.Walne Zebranie Członków może powoływać stałe lub doraźne komisje problemowe oraz określać przedmiot i sposób ich działania.

                  § 20

 

ZARZĄD

 1. 1.Zarząd jest organem zarządzającym Stowarzyszenia.
 2. 2.W skład zarządu wchodzą:

1)Prezes jako przewodniczący,

2)Wiceprezes,

3)Skarbnik,

4)Sekretarz,

5)oraz od 1 do 3 członków,

3. Członków Zarządu, wymienionych w ust. 2 powołuje oraz odwołuje Walne Zebranie Członków.

4. Z ważnych powodów Prezes i członkowie Zarządu mogą  złożyć rezygnację z pełnienia funkcji przed Walnym Zebraniem Członków Stowarzyszenia, które podejmuje uchwałę o przyjęciu tej rezygnacji i uzupełnieniu władz Stowarzyszenia.

5.W przypadku śmierci lub innego zdarzenia uniemożliwiającego wypełnianie obowiązków któregoś z członków Zarządu, na  najbliższym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia uzupełniany jest skład Zarządu.

§ 21

 1. 1.Podstawowym zadaniem Zarządu jest realizacja zadań Stowarzyszenia wynikających ze statutu oraz ustalonych programów działania przyjmowanych przez Walne Zebranie Członków.
 2. 2.Do zadań zarządu należy w szczególności:

1)koordynacja działań Stowarzyszenia,

2)udzielanie Prezesowi upoważnienia do podpisania dokumentu o przystąpieniu Stowarzyszenia  do związku stowarzyszeń,

3)sporządzanie rocznych bilansów oraz sprawozdań finansowych,

4)sporządzanie rocznych i końcowych sprawozdań ze swej działalności ,

5)tworzenia i likwidowanie placówek Stowarzyszenia, o których mowa w §6, ust. 2, pkt. 5

6)uchwalanie regulaminów funkcjonowania i likwidacji placówek Stowarzyszenia, o których mowa w pkt. 5,

7)powoływanie i odwoływanie kierowników placówek Stowarzyszenia, o których mowa w pkt.5,

8)przeprowadzanie konkursu na emblemat, odznakę, medal oraz treść deklaracji członkowskich.

§ 22

 1. 1.Zarząd pracuje i podejmuje uchwały na posiedzeniach zwykłych i nadzwyczajnych.
 2. 2.Posiedzenie zwykłe Zarządu zwołuje Prezes w odstępach nie dłuższych niż 3 miesiące.

Natomiast posiedzenie nadzwyczajne Prezes zwołuje na pisemny wniosek co najmniej 3 członków Zarządu.

 1. 3.Zwoływanie zwykłych posiedzeń Zarządu dokonuje się przez pisemne powiadomienie wszystkich jego członkóz co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. Natomiast posiedzenia nadzwyczajne mogą być zwołane przez powiadomienie ustne z wyprzedzeniem co najmniej 1 dniowym.
 2. 4.Wszelkie uchwały Zarządu wpisuje jego sekretarz do prowadzonej przez siebie Księgi Uchwał.

§ 23

PREZES

 1. 1.Prezes jest jednoosobowym organem wykonawczym Stowarzyszenia, uprawnionym do jego reprezentowania na zewnątrz. Do ważności oświadczenia woli, w tym o charakterze majątkowym, składanych przez Prezesa w imieniu Stowarzyszenia,  konieczne są podpisy dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.
 2. 2.Podstawowym zadaniem Prezesa jest organizowanie bieżącej działalności Stowarzyszenia oraz kierowanie nią między posiedzeniami Zarządu.
 3. 3.Do zadań Prezesa należy w szczególności:

1)dokonanie czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do funkcjonowania Stowarzyszenia,

2)zawieranie porozumień o współdziałaniu z innymi organizacjami oraz podpisywanie za zgodą Zarządu dokumentów o przystąpieniu Stowarzyszenia do związku stowarzyszeń,

3)opracowanie rocznych i wieloletnich planów pracy Stowarzyszenia oraz ich przedkładanie na Walnym Zebraniu Członków,

4)sporządzanie corocznych i końcowych sprawozdań ze swej działalności oraz przedstawianie ich na Walnym Zebraniu Członków,

5) coroczne przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków bilansu oraz sprawozdania finansowego,

6)zatrudnianie pracowników na umowę o  pracę,

7)zatrudnianie do realizacji zadań Stowarzyszenia wolontariuszy,

8)kierowanie pracami biura Stowarzyszenia ,

9)występowanie do Zarządu z wnioskiem o wykluczenia członka ze Stowarzyszenia,

10)osobiste lub za pośrednictwem osób przez siebie upoważnionych, nadzorowanie działalności placówek Stowarzyszenia.

4. Prezes podejmuje decyzje jednoosobowo we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów.

5. Prezes wpisuje podjęte przez siebie postanowienia, istotne dla działania Stowarzyszenia do Księgi Postanowień.

 

§ 24

 1. 1.Prezesa powołi odwołuje Walne Zebranie Członków na daną kadencję.
 2. 2.Z ważnych powodów Prezes może zrezygnować z pełswojej funkcji w trakcie kadencji. W takim przypadku składa rezygnację przed Walnym Zebraniem Członków Stowarzyszenia.
 3. 3.Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia podejmuje uchwałę o przyjęciu rezygnacji Prezesa i wybiera na tym samym posiedzeniu nowego Prezesa.
 4. 4.Walne Zebranie Członków może odwołać Prezesa w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów na wniosek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, w obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.
 5. 5.W szczególnych wypadkach Prezes może zostać zawieszony w swych funkcjach na mocy jednomyślnej uchwały Komisjido czasu najbliższego Walnego Zebrania Członków.
 6. 6.W przypadku zawieszenia Prezesa Walnego Zebranie Członków zwołuje Komisja Rewizyjna w okresie nie dłuższym niż 7 dni.

§ 25

KOMISJA REWIZYJNA

 1. 1.Komisja Rewizyjna jest trzyosobowym organem kontrolnym, powołanym przez Walne Zebranie Członków, spośród osób niebędących członkami innych organów Stowarzyszenia.
 2. 2.W przypadku rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu, rezygnacji z pełnionej funkcji członka Komisji Rewizyjnej, śmierci lub innego zdarzenia uniemożliwiającego przez któregoś z członkóKomisji  Rewizyjnej na najbliższym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia uzupełniany jest jej skład.
 3. 3.Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest prowadzenie merytorycznej i formalnej kontroli działalności finansowej Stowarzyszenia i wszystkich jego placówek.
 4. 4.Komisja Rewizyjna bada również:

1)przestrzeganie Statutu oraz wydanych na jego podstawie regulaminów,

2)realizacje programów działania,

3)poprawność prowadzenia całej dokumentacji Stowarzyszenia i wszystkich jego placówek.

5. Na pierwszym swym posiedzeniu członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają ze swego grona przewodniczącego oraz przyjmują program pracy.

6. Nie można łączyć członkostwa w Komisji Rewizyjnej z pełnieniem funkcji w Zarządzie lub ze stosunkiem pracy ze Stowarzyszeniem.

7. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:

a) pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu,

b) być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej

c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U.Nr 26, poz. 306, z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 60, poz. 535);

 

§ 26

 1. 1.Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbywają się co najmniej dwa razy w ciągu roku i są zwoływane przez przewodniczącego.
 2. 2.W czasie wykonywania swoich zadań poszczególni członkowie Komisji Rewizyjnej mają dostęp do wszystkich dokumentów Stowarzyszenia i poszczególnych jego placówek.
 3. 3.Komisja Rewizyjna składa Walnemu Zebraniu Członkócoroczne sprawozdanie ze swej działalności.
 4. 4.W przypadku stwierdzenia poważnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych Komisja Rewizyjna występuje do Prezesa z wnioskiem o zwołnadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
 5. 5.W sytuacjiktórej mowa w ust. 4, Prezes zwołuje najpóźniej w ciągu 7 dni nadzwyczajne Walne Zebranie Członków.

Rozdział V

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 27

 1. 1.Majątek Stowarzyszenia mogą stanowić fundusze, papiery wartościowe, ruchomości i nieruchomości.
 2. 2.Na fundusz Stowarzyszenia składają się:

1)wpływy ze składek członkowskich

2)Dotacje.

3)Darowizny i zapisy.

4)Inne wpływy z działalności statutowej.

3. Majątek Stowarzyszenia przeznaczony jest do realizacji celów Stowarzyszenia oraz pokrycia niezbędnych kosztów jego funkcjonowania.

 

§ 28

 1. 1.W przypadku powołania Stowarzyszenia do dziedziczenia Zarząd skłoświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
 2. 2.Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składane jest tylko wówczas, gdy stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 29

 1. 1.Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób  z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanej dalej „osobami bliskimi”.
 2. 2.Zabrania się przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników, ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 3. 3.Zabrania się wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.
 4. 4.Zabrania się zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

Rozdział VI

ZMIANA STATUTU, ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 30

 

 1. 1.Uchwały o zmianie statutu podejmuje Zebranie Ogólne Stowarzyszenia większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 31

 1. 1.Uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszeniazebranie ogólne Stowarzyszenia większością 2/3 głosów przy obecności co  najmniej połowy  uprawnionych do głosowania .
 2. 2.W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia zebranie ogólne wyznacza komisję likwidacyjną w składzie 3 członków.
 3. 3.W składzie Komisji Likwidacyjnej wchodzą 3 członkowie Zarządu oraz przedstawiciele placówek Stowarzyszenia.
 1. 4.Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa przeznaczenie majątku Stowarzyszenia na rzecz gminy.

§ 32

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 07.04.1989 r.- Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873).

 

Rozrywka